پخش زنده کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال در معدن و صنایع معدنی ​